Thuyền Kayak

Thuyền Kayak là loại thuyền có thân hẹp và có kích thước nhỏ dùng ở những nơi du lịch sử dụng sức người nhờ vào việc chèo bằng mái chèo bằng tay,

Không có sản phẩm trong phần này